ليست کتابهای: منابع انسانی
   عنوان: سفر تعالی منابع انسانی
موضوع: منابع انسانی
قیمت: 50000 ریال جزئیات بیشتر
   عنوان: تعالی منابع انسانی
موضوع: منابع انسانی
قیمت: 50000 ریال جزئیات بیشتر
   عنوان: الگوی تکامل توانایی نیروی انسانی
موضوع: منابع انسانی
قیمت: 60000 ریال جزئیات بیشتر
   عنوان: طرح ارزش آفرینی منابع انسانی
موضوع: منابع انسانی
قیمت: 40000 ریال جزئیات بیشتر
   عنوان: شایستگی‌ های منابع انسانی
موضوع: منابع انسانی
قیمت: 58000 ریال جزئیات بیشتر
   عنوان: سرمایه انسانی مزیت رقابتی سازمان ها در عرصه جهانی سازی
موضوع: منابع انسانی
قیمت: 33000 ریال جزئیات بیشتر
   عنوان: بازاندیشی در مدیریت منابع انسانی با توجه به روند آتی
موضوع: منابع انسانی
قیمت: 30000 ریال جزئیات بیشتر
کليه حقوق این سایت متعلق به فروشگاه اینترنتی سرآمد مي باشد.